Nieuws & In de Media

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) voor woonzorg

29-12-2015

De wet “kwaliteit, klachten en geschillen zorg” (Wkkgz) gaat 1 januari 2016 in en vervangt de wetten Kwaliteitswet Zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector.

De Wkkgz brengt de nodige veranderingen met zich mee. Uitgangspunt in de Wkkgz is dat iedere zorgaanbieder “goede zorg” moet aanbieden. Volgens deze wet betekent dit:

“zorg die veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht is, tijdig wordt verleend, en is afgestemd op de reële behoefte van de cliënt”.

De kern waar Percura Zorg voor staat en het uitgangspunt waar we dagelijks mee werken.

 

Deze wet waarborgt dat patiënten kunnen vertrouwen op goede zorg en een goede, snelle en laagdrempelige afhandeling van klachten en geschillen.

 

Belangrijkste punten uit de nieuwe wet:

 • De patiënt heeft recht op informatie over onder meer de prestaties van zorgaanbieders, zodat hij een goede keuze kan maken tussen zorgaanbieders

 • Medische missers en fouten moeten verplicht aan de patiënt of cliënt gemeld worden en opgenomen in het medisch dossier

 • Zorgaanbieders worden verplicht de referenties te checken van nieuwe zorgverleners die bij hen in dienst komen

 • Zorgverleners krijgen een veilige omgeving om incidenten te melden en te evalueren

 • Ontslag wegens ernstig disfunctioneren van een zorgverlener moet worden gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg

 • Klachten worden transparant en informeel afgehandeld met behulp van een klachtenfunctionaris

 • Zorgaanbieders moeten binnen 6 weken een beslissing nemen over een klacht

 • Er komt een onafhankelijke geschilleninstantie die bindende uitspraken doet en schadevergoeding kan toekennen

 

(bron: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2015/10/06/eerste-kamer-akkoord-met-wet-kwaliteit-klachten-en-geschillen-zorg

 

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg Wkkgz

Informatieverplichting

 

De Wkkgz verplicht zorgaanbieders omtrent een aantal zaken haar cliënten te informeren:

 • Informatie over kwaliteit en de ervaringen van cliënten met de door de instelling geleverde zorg. Bedoeling is dat de cliënt op basis hiervan een weloverwogen keuze kan maken tussen de verschillende zorgaanbieders;

 • Informatie over de wachttijden;

 • Informatie over het al dan niet bestaan van een wetenschappelijk bewezen werkzaamheid van de geleverde zorg;

 • Informatie over de aard en toedracht van incidenten bij de zorgverlening die voor de cliënt merkbare gevolgen hebben;

 • Op verzoek dient de instelling de cliënt te informeren over de rechten die uit de Wkkgz voor de cliënt voortvloeien.

 • Ook richting de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is er een verplichting om iedere calamiteit, geweld in de zorgrelatie en ontslag van een zorgverlener wegens ernstig disfunctioneren te melden.

Klachtprocedure

 

Iedere zorgaanbieder moet een schriftelijke regeling hebben “voor een effectieve en laagdrempelige opvang en afhandeling” van klachten.

 

Klachtbehandeling krijgt ook een gezicht, een klachtenfunctionaris. De patiënt of cliënt kan binnenlopen, bellen of mailen met de klachtenfunctionaris. Deze functionaris helpt mensen verder en probeert klachten snel tot acceptabele oplossingen te brengen.

 

De zorgaanbieder dient uiteindelijk binnen zes weken een schriftelijk oordeel te geven over de klacht. Deze termijn kan met vier weken worden verlengd indien zorgvuldigheid dit zou vereisen.

 

De praktijk laat zien dat een goed gesprek tussen de patiënt en de zorgverlener of bemiddeling het beste werkt.

 

Als de patiënt en de zorgaanbieder er onderling niet uitkomen, krijgt de patiënt de mogelijkheid om zijn klacht in tweede instantie aan een onafhankelijke geschilleninstantie voor te leggen die een bindende uitspraak doet.
 

De geschillencommissie doet binnen zes maanden nadat het geschil is voorgelegd uitspraak. Deze uitspraken worden, zij het geanonimiseerd, openbaar gemaakt.

 

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gaat vanaf 1 januari 2016 toezicht houden op de naleving van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

 

Leren van klachten

 

Zorgverleners kunnen leren van klachten en incidenten. Doel van deze nieuwe wet is: openheid over klachten en incidenten en ervan leren om zo de zorg te verbeteren.

 

De nieuwe wet regelt een betere en snelle aanpak van klachten, zorgmedewerkers kunnen veilig incidenten melden, de cliënt krijg een betere positie en er komt een uitbreiding meldplicht voor zorgaanbieders.

 

Pelgromhof en de wet “kwaliteit, klachten en geschillen zorg”

 
Bij Percurazorg en dus ook bij de Pelgromhof is dit geregeld met het zorgleefplan.
 
Onze zorg loopt uiteen van verzorging tot intensieve verpleging en behandeling, afhankelijk van uw indicatie door het CIZ. Vanzelfsprekend verlenen we wij de zorg die wij met u hebben afgestemd. De inhoudelijke invulling van deze zorguren leggen we samen met u vast in een zorgleefplan, waarbij we zoveel mogelijk rekening houden met uw persoonlijke wensen.

Met een professioneel team van verpleegkundigen en verzorgenden bieden wij deskundige en gespecialiseerde, maar vooral menselijke zorg. Geheel afgestemd op uw persoonlijke wensen en behoeften. De zorg groeit bovendien met u mee, omdat uw zorgbehoefte met de jaren kan veranderen.