Nieuws & In de Media

De zorgmarkt is niet transparant - hoe kunnen we dit veranderen?

16-08-2016

De zorgmarkt is te ingewikkeld. Ouderen en hun kinderen die er mee in aanraking komen begrijpen het soms niet.

Bij Percura Zorg krijgen wij veel vragen over de zorgmarkt. Ook voor ons is het niet altijd makkelijk uit te leggen, hoewel wij er iedere dag mee bezig zijn.

Daarom in dit artikel een overzicht van de regelingen en combinaties, en uitleg hoe het eenvoudiger en duidelijker kan.

Wanneer krijgt u een vergoeding voor zorg?

Uw zorgindicatie bepaalt hoeveel vergoeding u krijgt.

Om zorg vanuit de Wlz te krijgen heeft u altijd een indicatiebesluit nodig. Dit indicatiebesluit wordt vastgesteld door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Hierin staat welke zorg u nodig heeft.

Iemand met een zware zorgbehoefte gaat in gesprek met het CIZ. Zij voeren een onderzoek uit naar de persoonlijke situatie en omgeving. Er wordt dan gekeken of er aan de volgende criteria wordt voldaan:
    •    Is er permanent toezicht nodig?
    •    Is er 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig?

Het gesprek met het CIZ vindt plaats met de zorgbehoevende en/of de mantelzorger/begeleider.

Iedereen die in Nederland woont of werkt en die is verzekerd voor zorg vanuit de Wlz betaalt hiervoor premie. Hieruit wordt de zorg betaald. Vaak betaalt u daarnaast een eigen bijdrage. Dit wordt geregeld via het Centraal Administratie Kantoor (CAK). De facturen ontvangt u ook van het CAK.

Bij zorg vanuit de Wlz gaat het om zorg met verblijf in een instelling. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een verpleeg- of verzorgingshuis. Met een Wlz-indicatie kunt u er ook voor kiezen om thuis te blijven wonen.

U kunt alleen in aanmerking komen voor zorg vanuit de Wlz als u blijvend zorg nodig heeft en er daarnaast sprake is van 24-uurs zorg in de nabijheid of permanent toezicht.

Het CIZ indiceert ook voor subsidieregelingen onder de Wlz. Een ziekenhuis of een zorgaanbieder doet meestal de aanvraag voor deze soorten zorg.

Voorbeelden van voorzieningen die niet onder de wlz vallen en waarvoor u meestal bij uw gemeente of zorgverzekeraar terecht kunt, zijn:
    •    Huishoudelijke hulp: bijvoorbeeld hulp bij opruimen, schoonmaken en het doen van de was.
    •    Hulpmiddelen of voorzieningen voor vervoer: bijvoorbeeld een rolstoel, een gehandicaptenparkeerkaart, collectief vervoer of een taxipas.
    •    Aanpassingen aan de woning: als u bijvoorbeeld een traplift of verhoogd toilet nodig heeft.
    •    Sociaal leven: ondersteuning bij sociale contacten en vrijetijdsbesteding.‚Äč
    •    Dagbesteding en vervoer als u geen indicatiebesluit heeft voor zorg vanuit de Wlz.

Waar moet u zijn voor de vergoedingen?

De vergoedingen uit de Wet langdurige zorg (Wlz) zijn voor langdurige, intensieve zorg, thuis of in een instelling.

Zorgverzekeringswet (Zvw) is voor persoonlijke verpleging en verzorging via het basispakket.

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is voor begeleiding en hulp (geen zorg), zoals de huishoudelijke hulp en ondersteuning bij zelfredzaamheid wanneer u thuis woont.

Bij een Wlz-indicatie wordt er ook met het CIZ besproken over de vorm van de zorg die geleverd zal worden. In principe wordt zorg op twee manieren geleverd:

    •    Intramuraal: zorg in een zorginstelling, middels zorg in natura of een persoonsgebonden budget (pgb)
    •    Extramuraal: zorg thuis, als de situatie dit toelaat en de kosten niet hoger zijn dan bij verblijf in een instelling

Zoals gezegd, met een Wlz-indicatie kunt u er ook voor kiezen om thuis te blijven wonen. Er zijn dan drie mogelijkheden om de zorg te organiseren, namelijk via:
    •    Een volledig pakket thuis (vpt): wordt geleverd door één zorgaanbieder
    •    Een modulair pakket thuis (mpt)
    •    Een persoonsgebonden budget (pgb)

Een combinatie van mpt en pgb is tevens mogelijk.

Volledig pakket thuis
Bij een Vpt wordt alle zorg die in het zorgprofiel past, geleverd door één zorgaanbieder en valt dus onder de verantwoordelijkheid van één Wlz-instelling. Daarmee worden afspraken gemaakt over de zorg die gewenst wordt en op welke tijden de zorgverleners langskomen.

Modulair pakket thuis
Met een Mpt kan de cliënt de zorg thuis laten leveren door één of meerdere zorgaanbieders middels zorg in natura. Daarbij wordt ook afgesproken voor bepaalde zorgvormen, zoals persoonlijke verzorging en verpleging. Het is ook mogelijk om zorg zelf in te kopen met een pgb.

Persoonsgebonden budget
Met een persoonsgebonden budget kunt u zelf zorg inkopen bij één of meerdere zorgaanbieders. Het budget wordt door de Sociale Verzekeringsbank beheerd.
Wanneer je bij welke instantie moet zijn is bijna niet uit te leggen. Ze zijn ook allemaal met elkaar verbonden.

passende zorg in de Wet langdurige zorg

Uit http://www.zorgwijzer.nl/faq/wlz

Kost veel tijd

Doordat de zorgmarkt zo ondoorzichtig is kost het enorm veel tijd om dit uit te zoeken. Ouderen zoeken uren op het internet en bellen allerlei instanties na om duidelijkheid te krijgen.

Kinderen die hun ouder(s) ondersteunen kost het ook veel tijd. Zij hangen ook regelmatig aan de telefoon met verschillende instanties. Dit doen ze naast het werk en de zorg van hun eigen gezin. Afspraken met instanties en artsen worden zo veel mogelijk gepland op de vrije dag.

Hoe de huidige manier van vergoedingen ouderen in de problemen brengt

Na bijvoorbeeld een tia of een heup-operatie wordt WLZ aangevraagd door het ziekenhuis, wanneer de cliënt naar een revalidatiecentrum gaat. Bij het verlaten van het revalidatiecentrum wordt de cliënt weer afgemeld bij het WLZ door het revalidatiecentrum.

Wanneer u nog niet naar huis kunt dan moet u als oudere zelf opnieuw de WLZ aanvragen voor tijdelijke opvang. Terwijl u ondertussen al zorg nodig heeft en krijgt, ontvangt u nog geen vergoeding hiervoor. U heeft namelijk eerst het indicatiebesluit nodig van het CIZ.

De ziektekostenverzekeraar vergoed wel alle zorg, maar niet het tijdelijke verblijf. Het kan zijn dat je 24uurs zorg nodig hebt na de eerste revalidatie en dus tijdelijk in een woonzorglocatie als Pelgromhof moet verblijven.

Dat betekent dat u als oudere het tijdelijke verblijf in een zorginstelling eerst moet voorschieten. U moet dat geld, om het verblijf te betalen, wel hebben.
Geld voor dat tijdelijk verblijf hebben ouderen soms niet. Dan moet u dus terug naar huis terwijl dat eigenlijk niet gaat met de zorg die u nodig heeft.

Zo maken we de vergoeding in de zorg transparant en eenvoudig

De vergoeding in de zorg voor ouderen kan veel eenvoudiger. Er zijn 3 vormen van zorg, met bijbehorende vergoedingen.

Voor de transparantie zouden er maar drie keuzes moeten zijn voor ouderen:
    1.    Intramuraal - 24u verzorging en begeleiding in een verpleeghuis.
    2.    Extramuraal - u woont thuis en de zorg wordt verleend in natura door een thuiszorgorganisatie
    3.    Persoonsgebondenbudget - u woont thuis en koopt zelf de zorg in

In onze visie heeft iedere oudere recht op basiszorg, rijk of arm. Daar heeft u altijd ziektekostenpremies voor betaald.

De ondernemers achter Percura Zorg zijn gedreven om een transparante zorgmarkt te ontwikkelen.

Heeft u als oudere of als kind van uw ouder vragen over de zorg, neem dan gerust contact op met Percura Zorg.

Meer weten over vergoedingen en regelingen in de huidige ouderenzorg? Neem contact met ons op via telefoonnummer: 085 401 9684 of mail naar info@percurazorg.nl