Slide 4 Slide 2 Slide 3 Slide 1 Slide 5

Kosten

Huur- en Hotel servicematigekosten
Bij Percura Zorg betaalt u maandelijks huur- en hotel servicematigekosten. Indien u ook zorgbehoevend bent wordt de zorg ingezet via een tweetal wetten; de Zorgverzekeringwet (Zvw) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Iedereen in Nederland die zorg ontvangt, betaalt een eigen bijdrage.
 

Zorgkosten
Per 1 januari 2015 is de AWBZ, die de langdurige “onverzekerbare zorg” dekt waaronder ook de ouderenzorg valt, vervangen door een drietal andere wetten;  de Wet Langdurige Zorg (WLZ), de Zorgverzekeringwet (Zvw) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Door deze vervanging wordt de regie voor de langdurige zorg anders verdeeld. De zorgkantoren die de AWBZ uitvoerden zullen de WLZ gaan uitvoeren, zorgverzekeraars voeren de Zvw uit en de gemeenten zijn nu verantwoordelijk voor de WMO.

Wat dat precies betekent voor iemand met een zorgbehoefte hangt af van de afgegeven zorgindicaties. Grofweg komen de (intramurale) ZZP-indicaties in de WLZ. De (extramurale) thuiszorgindicaties zijn  opgedeeld: de functies verpleging en verzorging vallen onder de Zvw, de functie begeleiding gaat naar de WMO.

In onderstaand schema is de overgang van 2014 naar 2015 weergegeven:

Indien iemand een ZZP indicatie heeft, dan valt deze indicatie per 2015 in zijn geheel onder de WLZ. De lagere zzp’s 1 t/m 3 mogen kiezen of zij onder de WLZ of onder de Zvw willen vallen (in dat laatste geval krijgt iemand een nieuwe indicatie en geeft hij zijn rechten op de WLZ op).

De extramurale indicaties in functies verpleging (VP), persoonlijke verzorging (PV) en begeleiding (B) worden opgeknipt: de Zvw gaat de VP en PV uitbetalen, de WMO de begeleiding.
 

Eigen bijdrage regeling
Ook de eigen bijdrage regeling is per 1 januari 2015 veranderd, en wel op drie punten:

 • De 33% WTCG-korting vervalt binnen de WLZ. Deze korting, die ooit is ingevoerd ter compensatie van het feit dat de eigen bijdrage niet langer aftrekbaar was van de opgave inkomsten belasting, verdwijnt op 1 januari.
   
 • De Zvw kent echter weer geen eigen bijdrage (deze kent namelijk al een eigen risico). Indien men een thuiszorgindicatie heeft zal over verpleging en verzorging voortaan geen eigen bijdrage meer betaald hoeven worden.
 • Een PGB wordt voortaan bruto uitgekeerd. Tot nu toe werd de eigen bijdrage bij een PGB direct ingehouden en werd enkel het netto PGB uitgekeerd. Dat gaat veranderen; men krijgt voortaan het gehele bruto PGB en daarnaast ontvangt men een eigen bijdrage factuur van het CAK.
   

ZorgverzekeringsWet (ZvW)
Iedere Nederlander is verplicht verzekerd tegen ziektekosten. Ook bij Percura Zorg is een basisverzekering verplicht (u kunt uw huidige verzekering gewoon behouden). Deze verzekering kan worden aangesproken bij het gebruik van medische diensten, waaronder:

 • De huisarts: deze is altijd medisch eindverantwoordelijk. Ook indien een specialist ouderengeneeskunde op consultbasis adviezen geeft over het zorgplan. De huisarts wordt vanuit de ziektekostenverzekering van de cliënt betaald.
 • Ziekenhuisopname
 • Apotheek
 • Tandarts
 • Overige (para)medische diensten zoals fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, geriater, etc.